Integritetspolicy

Sekretesspolicy Prime Stockholm

Version 0.1.6

Denna sida uppdaterades senast 2020-11-03.
Vi är medvetna om att du har litat på oss. Vi anser att det är vårt ansvar att skydda din integritet. Den här sidan berättar vilken information vi samlar in när du använder vår webbplats, varför vi samlar in den och hur vi använder den för att förbättra din användarupplevelse. På så sätt kommer du att förstå exakt hur vi arbetar.

Denna integritetspolicy gäller tjänsterna från Prime-Stockholm.com. Du bör vara medveten om att Prime Stockholm inte är ansvarig för sekretesspraxis för andra webbplatser och resurser. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av integritetspolicyn.

Prime-Stockholm.com respekterar integriteten för alla användare av sin webbplats och säkerställer att den personliga information du lämnar till oss hålls konfidentiell.

Hur vi använder informationen vi samlar in

Användning av våra tjänster
När du registrerar dig för någon av våra tjänster ber vi dig att lämna personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att användas för att tillhandahålla tjänsten. Uppgifterna lagras på Prime-Stockholm.com egna säkra servrar eller de som tillhör en tredje part. Vi kommer inte att kombinera dessa uppgifter med andra personuppgifter vi har.

kommunikation
När du skickar oss e-postmeddelanden eller andra meddelanden kan vi lagra dessa meddelanden. Ibland kommer vi att be dig om dina personuppgifter som är relevanta för situationen. Detta gör det möjligt för oss att behandla och svara på dina förfrågningar. Informationen kommer att lagras påPrime Stockholm egna säkra servrar eller de som tillhör en tredje part. Vi kommer inte att kombinera denna information med andra personuppgifter som vi har.

småkakor
Vi samlar in data för forskningsändamål för att få en bättre förståelse för våra kunder så att vi kan skräddarsy våra tjänster därefter.

Denna webbplats använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen kan överföras till Prime Stockholm eller en tredje parts säkra servrar. Vi använder denna information för att spåra hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Användningsändamål
Vi samlar inte in eller använder information för andra ändamål än de som beskrivs i denna integritetspolicy såvida vi inte har fått ditt samtycke i förväg.

utomstående
Information delas inte med tredje part, annat än webbappli

Genom att samtycka till Prim Deutschlands SMS marknadsföring i kassan och initiera ett köp eller prenumerera via våra prenumerationsverktyg, samtycker du till att få återkommande textmeddelanden (för din beställning, inklusive påminnelser om övergiven kassa), textmarknadsföringserbjudanden och transaktionstexter, inklusive begäran om recensioner från oss, även om ditt mobilnummer är registrerat på en statlig eller federal lista över icke uppringda samtal. Meddelandefrekvensen varierar. Samtycke är inte ett villkor för köp.

Om du vill avregistrera dig från att ta emot textmarknadsföringsmeddelanden och aviseringar, svara med STOP på alla mobilmeddelanden som skickas från oss eller använd den avregistreringslänk som vi har tillhandahållit dig i något av våra meddelanden. Du förstår och samtycker till att alternativa metoder för att välja bort, såsom att använda alternativa ord eller förfrågningar, inte kommer att betraktas som ett rimligt sätt att välja bort. Vi tar inte betalt för tjänsten, men du är ansvarig för alla avgifter som din mobiloperatör tar ut i samband med textmeddelanden. Priser för meddelanden och data kan tillkomma.

Om du har några frågor, skicka HELP till det nummer du fick meddelandena från. Du kan också kontakta oss på https://prime-deutschland.com/pages/contact för mer information.

Vi har rätt att när som helst ändra telefonnummer eller kortnummer som vi använder för att tillhandahålla tjänsten. Du kommer att meddelas vid sådana tillfällen. Du godkänner att meddelanden som du skickar till ett telefonnummer eller kortnummer som vi har ändrat, inklusive eventuella STOP- eller HELP-förfrågningar, kanske inte tas emot, och vi ansvarar inte för att uppfylla förfrågningar som görs i sådana meddelanden.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte ansvarar för misslyckad, försenad eller felaktig leverans av information som skickas via tjänsten, eventuella fel i sådan information och/eller någon åtgärd som du kan eller inte kan vidta i förlitan på informationen eller tjänsten.

Din rätt till integritet är viktig för oss. Du kan se vår sekretesspolicy https://prime-deutschland.com/pages/integreret-politik för att avgöra hur vi samlar in och använder din personliga information.

Avtal om skiljedom och avstående från grupptalan:

Skiljeförfarande:

Genom att använda eller köpa Prime Stockholm produkter eller tjänster, samtycker du till att alla kontroverser, anspråk, åtgärder eller tvister mellan dig och Prime Stockholm som uppstår ur eller relaterar till: (a) dessa Villkor, eller brott mot dem; eller (b) din tillgång till eller användning av Prime Stockholms webbplats eller tjänsterna eller materialet; eller (c) någon påstådd överträdelse av någon federal eller statlig eller lokal lag, stadga eller förordning (varje sådan kontrovers eller krav, ett "Krav"), ska lösas uteslutande genom bindande individuell skiljedom administrerad av American Arbitration Association i enlighet med dess tillämpliga regler.

Skiljeförfarande är en form av tvistlösning där parterna kommer överens om att överlämna sina tvister och potentiella tvister till en neutral tredje person (kallad skiljeman) för ett bindande beslut, istället för att låta tvisten avgöras i en rättegång, i domstol, av en domare eller jury. Skiljemannen är skyldig att utfärda ett motiverat skriftligt beslut, inklusive alla faktiska och rättsliga omständigheter som ligger till grund för beslutet. Skiljemannen ska inte ha befogenhet att begå rättsliga fel, och skiljedomen kan upphävas eller korrigeras genom rättslig prövning av en domstol med behörig jurisdiktion. Varje parts advokatarvoden, expertkostnader och andra kostnader och utgifter som uppkommer i samband med skiljeförfarandet ska bäras av den part som ådrar sig sådana kostnader och utgifter.

Skiljedomsförfaranden:

Anspråk ska prövas av en enda skiljeman. Skiljeförfarandet ska hållas i [County, State, USA], men parterna får välja om de vill inställa sig personligen, per telefon eller genom att skicka in handlingar. Skiljeförfarandet ska regleras av Federal Arbitration Act ("FAA") och av [delstatens] interna lagar, utan hänsyn till lagkonflikter. Eventuella tvister i detta avseende ska avgöras exklusivt av en skiljeman. Om, men endast om, skiljemannen fastställer att FAA inte är tillämplig, ska New Yorks lag om skiljedomsavtal tillämpas. Alla tvister om huruvida ovanstående bestämmelser om ömsesidigt skiljeförfarande är ogenomförbara, oskäliga, tillämpliga, giltiga, ogiltiga eller upphävbara ska avgöras uteslutande av en skiljeman och inte av någon domstol.

Uteslutning från skiljedom:

Oaktat villkoren i detta skiljeavtal kan du välja att driva ett krav i domstol och inte genom skiljeförfarande om du väljer bort dessa skiljeförfaranden inom 30 dagar från det datum då du först köper någon av Prime Stockholms produkter eller tjänster ("Tidsfristen för bortval"). Du kan välja bort detta genom att skicka ett skriftligt meddelande till [ange adress]. Ditt skriftliga meddelande måste innehålla (1) ditt namn, (2) din adress och (3) ett tydligt uttalande om att du inte vill lösa tvister genom skiljedom. Ditt beslut att avstå kommer inte att ha någon negativ inverkan på din relation med Prime Stockholm. Du är ansvarig för att säkerställa Prime Stockholms mottagande av ditt meddelande om opt-out, och du kan därför vilja skicka ett meddelande på ett sätt som ger ett skriftligt kvitto. En begäran om opt-out som tas emot efter tidsfristen för opt-out kommer inte att vara giltig och du måste driva ditt krav i skiljedomsförfarande.

Avstående från grupptalan:

Du och Prime Stockholm är överens om att du får väcka eller delta i Krav mot Prime Stockholm endast i din respektive individuella kapacitet, och inte som kärande eller gruppmedlem i någon påstådd grupp, konsoliderad eller representativ process. Om inte både du och Prime Stockholm skriftligen samtycker till annat, får skiljemannen inte konsolidera eller förena anspråk från andra personer eller parter som kan vara i liknande situation och får inte på annat sätt leda någon form av representativt förfarande eller gruppförfarande. Oaktat någon annan klausul i detta avtal, får varje påstående om att hela eller delar av detta avstående från grupptalan är ogenomförbart, oskäligt, ogiltigt eller ogiltigt endast avgöras av en behörig domstol och inte av en skiljedomare.